Favoriet

Bedrijfsnieuws

Omzet Reesink eerste kwartaal verdubbeld

De geconsolideerde omzet van Reesink over het eerste kwartaal is 116 miljoen euro. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. Dat meldt Reesink.

De omzet van het segment Reesink Equipment verdubbelde nagenoeg door de voeging van Reesink Material Handling Equipment per oktober 2013. De omzet van Reesink Equipment was autonoom licht hoger. Reesink Green Equipment kende een sterke omzetstijging. In de tweede helft van 2013 stegen de melkprijzen en dat had volgens Reesink een positief effect op het eerste kwartaal. Ook de omzet van machines en toebehoren van landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park ontwikkelde zich positief.

Reesink Construction Equipment had een gering hogere omzet dan in het eerste kwartaal van vorig boekjaar. Autonoom was de omzet echter lager. In België werd wel een goede orderportefeuille opgebouwd maar in Nederland was de handel in grondverzetmaterieel ondanks een goede start van Kobelco, moeizaam. Maar waar minder wordt geïnvesteerd in nieuw materieel is er extra ruimte voor stijging van verhuur. Dat gold met een aanzienlijke groei zeker ook voor Huur&Stuur. Reesink Material Handling Equipment had over het eerste kwartaal ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar een gelijkblijvende omzet. Een iets lagere omzet uit verkoop werd gecompenseerd door hogere opbrengsten uit service.

Marktontwikkelingen en vooruitzichten 2014

Reesink is gematigd positief over de ontwikkeling van de relevante markten in het algemeen. De bouw toont tekenen van stabilisatie maar een echt herstel wordt voor 2014 niet verwacht. De markt voor material handling equipment is zeer competitief, maar profiteert onmiddellijk van enig economisch herstel. De prijzen voor de gewassen en de melk zijn goed en dat vertaalt zich momenteel in een zeer goede investeringsbereidheid bij de akkerbouwers en de melkveehouders. De verwachting is dat de markt voor landschappelijk onderhoud, bos, tuin en park in 2014 stabiel blijft.

Reesink verwacht de voorsprong van het eerste kwartaal te kunnen handhaven. Er is wel krapte aan liquiditeit in de markt. Vooral de afzet van de duurdere machines, ook in de GWW-sector, wordt hierdoor gehinderd. In Kazachstan staat door een devaluatie van de lokale valuta de omzet voor het eerste halfjaar onder druk, maar is de verwachting dat de impact op de afzet van de oogstmachines in het tweede helft van het jaar geringer zal zijn. Binnen Reesink Equipment verwacht de onderneming een forse omzet- en resultaatgroei te realiseren. De bedrijven binnen het industriële segment zijn voldoende geherstructureerd om een beter resultaat te realiseren.