Direct in de grasmat zaaien van mais op veen lijkt wat betreft de opbrengst potentie te hebben. Voorwaarde is wel dat het gras gesneden of gekeerd wordt om de concurrentie met de mais uit te schakelen, meldt Bureau LaMi.
Het project Partnergewas heeft in 2009 twee demovelden aangelegd op de veengrond bij Utrecht. Hier is de mais direct in de graszode gezaaid. Op Proefboerderij Zegveld gebeurde dit op de gangbare manier, bij biologisch veehouder Joost Samsom in Wilnis zonder bespuitingen. Na een basisbemesting van 30 kuub per hectare werd in totaal 2,5 hectare mais gezaaid. Proefboerderij Zegveld voegde aan de mestgift nog een KAS gift toe en werd het gras doodgespoten. Hier was de opbrengst op 6 oktober 21 ton ds/ha. De grasmat zorgde ervoor dat er geen sporen in het veld ontstonden. Na een oppervlakkige bewerking is daarna opnieuw gras ingezaaid.
Bij Samsom zijn twee technieken getest om de concurrentie van het gras op de groei van de mais te beperken zonder bespuitingen. Op een perceel is het gras om de twee à drie weken gemaaid, een ander perceel om de één à twee weken. Bij twee andere percelen is alleen zodesnijden toegepast waarbij bij één perceel de zode ook is gekeerd. Op 1 juli is de plag weer omgekeerd. Voor het snijden en omkeren van de plaggen zijn nog geen geschikte machines beschikbaar om dit op grote schaal toe te passen.
De opbrengsten van de percelen liep erg uiteen. Bij het om de één of twee weken maaien was de opbrengst 5,6 ton ds/ha. Bij de langere tussenpozen voor het maaien steeg de opbrengst naar 9,3 ton ds/ha. Bij zodesnijden was de opbrengst 14,4 ton ds per hectare en bij het omkeren van de zode was de opbrengst 17,5 ton/ha.
Directzaaien en daarna doodspuiten van het gras is praktijkrijp. Ook bij onderzoek door het Louis Bolk Instituut in Brabant en Drente kwam naar voren dat de nitraatgehaltes tijdens het seizoen veel lager zijn en dat de organische stof en bodemleven in takt blijven. Bij de biologische teelt is vervolgonderzoek nodig om de concurrentie van de graszode uit te schakelen zonder de grasmat in zijn geheel te verliezen. De zode snijden en plaggen keren blijkt een goede manier maar is technisch nog niet toe te passen op grote schaal.