Favoriet

Melktechniek

Werkprotocollen downloaden

”De voordelen van ISO” is een praktijknetwerk dat inventariseerde in hoeverre protocollen zijn op te stellen voor de meest voorkomende werkzaamheden op een melkveebedrijf.

Via https://www.verantwoordeveehouderij.nl/ onder netwerken 2010  en dan netwerk 8, kunnen melkveehouders nu gratis tien voorbeeldprotocollen downloaden.

Het doel van een protocol is werkzaamheden goed en efficiënt te laten verlopen bij inschakelen van vreemde arbeid. Het voorbeeldprotocol melken bestaat uit zes stappen. De eerste twee omschrijven de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aantrekken van melkhandschoenen en het nat maken van de melkstal. Ook laat het protocol weten dat de melker voor het melken het voer aan moet schuiven en de eerste rij boxen moet schoonmaken en instrooien. Voor het schoonmaken en instrooien van de boxen bestaat weer een ander protocol. In de volgende twee stappen van het melkprotocol is onder andere opgenomen wat de kleur van de pootband betekent en wat er met de koe of de melk moet gebeuren. Bijvoorbeeld het spannen van de koe met een beugel of het separeren van de melk. In het voorbeeldprotocol is het ook aan de melker na het melken de overige ligboxen schoon te maken en in te strooien en zo nodig nog koeien te behandelen.

Zo zijn er ook voorbeeldprotocollen voor voeren, verzorgen van pasgeboren kalveren, melk verstrekken aan kalveren, controle van de kalverdrinkautomaat, bekappen, afkalven en behandeling van koeien die niet meer op kunnen staan. Aan de hand van de voorbeeldprotocollen kunnen melkveehouders bedrijfsspecifieke protocollen opstellen.