Favoriet

Stallenbouw

Ontwikkeling innovatie stallen valt stil door prijsstijgingen

Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen en beperkte beschikbaarheid van producten stagneert de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen. Met name de stallen die ontwikkeld worden via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) lopen vertraging op of gaan helemaal niet gebouwd worden. Dat meldt subsidiebureau De Groene Munt.

Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen en beperkte beschikbaarheid van producten stagneert de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen. Met name de stallen die ontwikkeld worden via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) lopen vertraging op of gaan helemaal niet gebouwd worden. Dat meldt subsidiebureau De Groene Munt.

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is in 2020 door het ministerie van LNV in het leven geroepen en is sindsdien drie keer opengesteld (2020, 2021, 2022). Deze regeling is bedoeld voor innovatieve stalsystemen waarbij emissies (ammoniak, methaan, geur en fijn stof) integraal bij de bron aangepakt worden. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van het stikstofprobleem en zorgen voor een vermindering van broeikasgassen, geur en fijnstof zodat het klimaat, de leefomgeving en de volksgezondheid verbeteren. Het ministerie van LNV heeft 172 miljoen euro uitgetrokken voor deze subsidieregeling.

Voor overheid, veehouders en de landbouwperiferie is er volgens de Groene Munt veel aan gelegen om deze stalinnovaties te laten slagen zodat de veehouderij bij kan dragen aan een duurzame toekomst van Nederland. Maar de innovatie stokt op dit moment. Veehouders hebben te maken met enorme prijsstijgingen van de bouwkosten. Als gevolg van de coronapandemie en de logistieke problemen die daarop volgden, zijn in 2021 de prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen met gemiddeld 20 procent gestegen. Na de invasie van Rusland in Oekraïne zijn prijzen nogmaals met 20 tot 25 procent gestegen. De huidige onzekerheid in de markt zorgt er voor dat veel leveranciers geen offertes afgeven en prijzen pas vastleggen op het moment dat bouwmaterialen daadwerkelijk geleverd kunnen worden.

Niet meer dekkend

Voor betrokken veehouders is deze situatie frustrerend. Offertes opgenomen in de subsidieaanvragen dekken bij lange na niet meer de investeringen die nodig zijn om deze innovatieve stallen te bouwen. Veel van deze veehouders hebben ook te maken met vergunningsprocedures die door gebrek aan tijd en menskracht bij gemeenten veel te lang blijven liggen. Daarnaast is het überhaupt lastig om een innovatieve stal vergund te krijgen omdat gemeenten en Omgevingsdiensten niet uit de voeten kunnen met deze stalsystemen waarvoor nog geen Rav-erkenning beschikbaar is. Een groot deel van de aanvragers uit de eerste openstelling in 2020 en tweede openstelling in 2021 wacht daarom nog steeds op een passende vergunning.

De conclusie is, zo schrijft De Groene Munt, dat veehouders buiten hun schuld te maken krijgen met langere doorlooptijden van bouwprojecten en fors hogere investeringskosten, terwijl het subsidiebedrag niet meestijgt. Voor 47 projecten is inmiddels subsidie toegekend via de Sbv-regeling. De Groene Munt constateert dat twintig van hun 27 betrokken veehouders met een goedgekeurde Sbv-aanvraag op dit moment aangeeft de bouw van hun innovatieve stal uit te willen stellen of af te willen blazen

Indexeren

Namens de veehouders die een goedkeuring hebben ontvangen op hun Sbv-aanvraag, roept De Groene Munt de overheid op om het toegekende subsidiebedrag te indexeren overeenkomstig de prijsstijgingen van de bouw- en installatiekosten. Extra financiële steun is volgens het bureau hard nodig om vaart te houden in de innovatie van brongerichte veestallen.