Favoriet

Mesttechniek

Duitse melkveehouder aan de zodenbemester

Duitse melkveehouders kunnen het beste ook met een zodenbemester hun mest in de graszode brengen. Dat levert niet alleen minder ammoniakemissie op. Volgens DLZ Agrarmagazin zorgt het ook voor een betere benutting van de stikstof uit de drijfmest.

Daarnaast zou de techniek ervoor zorgen dat de ammoniakemissie daalt waardoor grote melkveebedrijven en bedrijven waarop biogas wordt geproduceerd, sneller geaccepteerd worden door de Duitse consument. Het grootste deel van de melkveehouders brengt de mest nu nog op het land met een brede boom achter een getrokken mesttank die de mest via slangen tussen en op het gras legt. In 2010 werkte 90 procent van de melkveehouders nog op deze manier. De mestinjecteur werd destijds nog op 2 procent van de bedrijven gebruikt.

Ook Duitsland moet de emissies van onder meer ammo­niakmethaan en lachgas, terugdringen. De zodenbemester kan daarin een rol spelen.  (DLZ Agrarmagazin)

Gerelateerde artikelen