Leeslijst

Mesttechniek

Sleepvoet verboden per 1 januari 2019

De sleepvoetbemester is vanaf 1 januari 2019 verboden. Dat heeft minister Schouten laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De sleepvoetbemester is vanaf 1 januari 2019 verboden. Dat heeft minister Schouten laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het sleepvoetverbod moet bijdragen aan vermindering van de ammoniakemissie en daarmee aan de stikstofdepositie op de natuur. Als uitvloeisel van de overeenkomst is in 2014 het Besluit gebruik meststoffen aangepast. Het sleepvoetverbod is daarin opgenomen als uitzondering voor het gebruik van het sleepslangsystemen in combinatie met een sleepvoetbemester. Met zo’n systeem mag de sleepvoetbemester wel gebruikt worden, maar wordt ervan uitgegaan dat er water wordt gebruikt om de drijfmest te verdunnen zodat het over grote afstand verpompbaar is. In de wijziging is ook opgenomen dat bemestingssystemen voor het aanwenden van drijfmest tot de grond gesloten moeten zijn om de emissie van ammoniak te beperken.

Alternatieven

De wijziging is toen niet in werking getreden omdat er nog geen alternatieven waren. Inmiddels zijn er meerdere alternatieven ontwikkeld. Drie alternatieven geven volgens Schouten dezelfde reductie van de ammoniakemissie als de in de gewijzigde toegestane methode om drijfmest in de grond te brengen.

Deze alternatieven werden in de zomer van 2017 opgenomen in een concept vrijstellingsregeling. Omdat deze vrijstellingsregeling technische voorschriften bevatte, is het ontwerp van deze regeling gemeld bij de Europese Commissie. Vanwege de procedure bij de EC was inwerkingtreding van het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester en de bijbehorende vrijstellingsregeling niet mogelijk voordat het kalenderjaar 2018 aanving.

Controleerbaar

Tegelijk speelt dat de controleerbaarheid van de alternatieven nog onvoldoende geborgd is. De emissiearme toepassing van enkele alternatieven kan namelijk niet op het oog worden beoordeeld. Het is, zo meldt Schouten, noodzakelijk dat in de komende maanden duidelijk wordt welke borgingstechnieken de sector voor deze alternatieven wil gaan introduceren, zodat alle alternatieven controleerbaar en dus handhaafbaar zijn. Daarom is besloten tot invoering met ingang van 1 januari 2019. Invoering per 1 januari 2019 zal ook plaatsvinden indien de borgingstechnieken niet tijdig gereed zijn. In dat geval zullen dan alleen de wél controleerbare alternatieven worden ingevoerd.