Favoriet

Mesttechniek

Ammoniakstikstof uit mest met LGL-stripper

Op melkveeproefbedrijf De Marke vinden momenteel de eerste tests plaats voor het inregelen van de LGL-stripper. De LGL-stripper is een nieuw systeem om op boerenschaal of grotere schaal ammoniumstikstof uit mest of digistaat terug te winnen.

De LGL-stripper wordt deze zomer getest met verschillende mestsoorten op De Marke. In de compleet gesloten installatie wordt de ammoniak uit mest gestript, waarna het via een gasfase wordt opgenomen in een zuur, zodat een geconcentreerde ammoniummeststof wordt geproduceerd.

Stikstofgebruiksnormen

Boven de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest mag alleen kunstmest worden gebruikt om aan de stikstofbehoefte van gewassen te voldoen. Echter veelal vormt fosfaat de beperkende factor voor de hoeveelheid dierlijke mest die per hectare uitgereden kan worden, waardoor het voorkomt dat mest moet worden afgevoerd terwijl stikstofkunstmest moet worden aangekocht. Door stikstof te strippen uit dierlijke mest waarmee een stikstofconcentraat wordt gemaakt kan de stikstof gerichter op het bedrijf voor de bemesting worden ingezet en kan op aankoop van kunstmest worden bespaard.

Kunstmest

De vraag is natuurlijk of en wanneer de geconcentreerde ammoniumstikstof als kunstmest aangewend mag worden. Als dat het gaval is, waardeer je dierlijke mest dus op tot kunstmest. Zo niet, dan blijft het dierlijke mest. Maar dan heb je wel een groot deel van je mineralen in een klein volume zitten wat de afzet goedkoper zou kunnen maken. Het restant van het proces is een mestfractie met een zeer laag gehalte aan ammoniumstikstof. Het gehalte organische stikstof blijft behouden.

Het werkingsprincipe van de LGL-stripper is bedacht en getest door Wageningen UR Livestock Research. Samen met Dorset Green Machines werd de bouw gerealiseerd van een LGL-stripper op praktijkformaat voor de terugwinning van de ammoniakale stikstof uit mest en digestaat. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het Productschap Zuivel. Het unieke van de installatie is het feit dat de mest en de opnamevloeistof voor de ammoniak niet met elkaar in aanraking komen: het ammoniak gaat via de gasfase over, waardoor er geen verontreinigingen zoals organische stof in de geproduceerde meststof komen. Een membraam scheidt de mest of het digistaat van het vloeibare zuur waarin de gasvormige ammoniumstikstof oplost; omgekeerde osmose. De hoeveelheid energie die hiervoor nodig is blijft volgens Wageningen UR tot een minimum beperkt.