Favoriet

Stallenbouw

Certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij 2016 gepubliceerd

Stichting Milieukeur (SMK) publiceerde op 17 december de Maatlat Duurzame Veehouderij versie 10 die geldt voor het jaar 2016. Wie in 2016 een stal wil bouwen en daarbij fiscaal voordeel wil behalen, moet eens tal bouwen die voldoet aan de eisen op de MDV versie 10.

Voor melkveehouders zijn er tenopzichte van de MDV versie 9 twee belangrijke aanpassingen. Ten eerste heeft SMK het zogenoemde ‘ambitieniveau’ verhoogd. Dat resulteert in hogere eisen aan ammoniakreductie. De emissie per dierplaats in een ligboxenstal mag niet hoger zijn dan 8,6 kg. Slecht een zeer beperkt aantal emissiearme huisvestingssystemen komt dus in aanmerking als je volgens de maatlat wilt bouwen. De verwachting is wel dat snel meer systemen beschikbaar komen.

Weidegang

De tweede belangrijke wijziging is dat ook weidegang nu fiscaal extra beloond wordt middels de MIA/Vamil-regeling. Naast de certificaten A en B, is er nu ook het certificaat ‘B met weidegang’. De betreffende melkveehouder moet dan wel aantonen dat hij of zij levert aan een voor weidegang gecertificeerde zuivelketen en dat weidegang wordt toegepast. Een certificatie-instelling voert een audit uit.

Gerelateerde artikelen