Favoriet

Blog

De stal als leverancier van de juiste meststof

Bij het ontwerpen van een melkveestal wordt vaak gedacht en geredeneerd vanuit het perspectief van het houden van de dieren, arbeidsefficiëntie en de ammoniakemissie uit de stal. Welke meststof het beste past bij het bedrijf, is niet het eerste waar je dan als veehouder aan denkt. En toch heeft ook ’bemesting’ tegenwoordig ook een belangrijkere relatie bij de keuzes van het stalsysteem. Met name vanwege de aangescherpte wetgeving rondom bemesting, mestverwerking en mestafzet.

Bij het ontwerpen van een melkveestal wordt vaak gedacht en geredeneerd vanuit het perspectief van het houden van de dieren, arbeidsefficiëntie en de ammoniakemissie uit de stal. Welke meststof het beste past bij het bedrijf, is niet het eerste waar je dan als veehouder aan denkt. En toch heeft ook ’bemesting’ tegenwoordig ook een belangrijkere relatie bij de keuzes van het stalsysteem. Met name vanwege de aangescherpte wetgeving rondom bemesting, mestverwerking en mestafzet. Denk aan de volgende voorbeelden.

Een vrijloopstal levert gecomposteerde mest. Deze mest met een hoog stabiel organische stofgehalte kan goed benut worden bij het verbeteren van de bodemkwaliteit, en de organische stof in de bodem. Maar wat gebeurt er met de mineralenkringloop op het bedrijf?

Luchtwasser

Is de luchtwasser in de stal een optie? Hou er dan rekening mee dat een luchtwasser voor een heel ander type meststof zorgt. Het spuiwater van de luchtwasser gaat als vloeibare kunstmest op het land. Deze snel opneembare mineralen zijn zeer goed geschikt om zeer gericht te bemesten in het groeiseizoen. Het geeft ook een besparing van ca. 8 kg N per melkkoe per jaar, maar let op voor de zwavelgehaltes.

Tussen deze twee uitersten, zitten nog de verschillende vormen van mestscheiding. Bij een niet onderkelderde stal waar de dunne fractie in de stal al direct wordt gescheiden, blijft de nitraat beter gebonden in de dunne fractie. Een dergelijke goed uitgevoerde primaire mestscheiding levert dus een meer hoogwaardige mest op, dan wanneer de dikke en dunne fractie eerst in de stal gemengd worden, en daarna weer mechanisch gescheiden met behulp van een mestscheider.

Beluchting

Ook beluchting heeft een positief effect op de mestsamenstelling. De eerste onderzoeken van Wageningen-UR wijzen uit dat het beluchten van mest binnen een stal met een traditionele roostervloer zorgt voor minder gasvorming in de kelder en meer benutbare mineralen in de drijfmest . Dat heeft dus ook duidelijke voordelen in een lagere kunstmest-aanvoer.

De keuze voor een stalsysteem, anders dan met ‘normale’ drijfmest, betekent dus tegelijkertijd de keuze bepaalde mineralen-efficiëntie. Bekijk dus vooraf goed welke mest het beste past bij je bedrijf, en neem dit mee bij de afwegingen om tot het juiste stalsysteem te komen.