Favoriet

Blog

Wat doen we met onze mestkelders?

De meeste melkveestallen werden tot nu toe nog veelal uit gevoerd met mestkelders, met een rooster(-achtige) loopvloeren. Eenvoudig werken in de stal en snelle mestafvoer naar de kelder, en gemakkelijk mixen zijn hiervoor de belangrijkste overwegingen. Maar dit systeem heeft ook zijn nadelen. Nadelen die steeds belangrijker te worden.

Aparte mestopslag

Er wordt steeds vaker rundveemest mechanisch gescheiden. Zowel voor een goedkopere mestafzet, als ook voor de toepassing als ligboxvulling. De dunne fractie die over blijft na mestscheiding heeft een andere werkingscoëfficiënt in het kader van de meststoffenwet dan de aanwezige drijfmest in de kelder. Gescheiden opslag van deze dunne fractie is daarvoor van belang. Maar met rooster(-achtige) vloeren blijft dit moeilijk toepasbaar!

Gevaren van mestgassen niet onderschatten

Mestgassen vormen een gevaar voor de gezondheid van mens en dier, maar ook een groot risico i.v.m. brandgevaar. Bij de huidige generatie emissie-arme rooster(-achtige) vloeren wordt de mest in een grotendeels afgesloten kelder onder de stal opgeslagen. De concentraties van de mestgassen in de kelder neemt hierdoor toe. Door kleine openingen en spleetjes in de vloer vormen deze gassen op enkele plaatsen in de stal daardoor een steeds groter risico!

Voor een efficiënte toepassing van nieuwe mestverwerkingstechnieken (nu of in de toekomst) in de vorm van mestvergisting, mestkraker of wellicht mestraffinage, moet de mest dagvers uit de stal verwijderd kunnen worden. Dat verhoogt het rendement van het systeem. Als je in de toekomst wilt groeien met dieraantallen, zal mestverwerking een steeds belangrijker bedrijfsonderdeel worden.

Logisch gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is het bouwen én renoveren van stallen met een volledig dichte vloer. Ik denk dat veel veehouders de afgelopen jaren onvoldoende met deze materie rekening gehouden hebben. Deels ook door het ontbreken van goede beschikbare stalvloeren en -technieken. Dat is nu geen probleem meer. Binnenkort komen de bestaande dichte vloersystemen van Swaans (G6) en HCI (W5) met gunstige emissie-cijfers op de RAV-lijst. Ook andere erkenningen zitten er nog aan te komen. Daarnaast zijn er bij meerdere vloerenleveranciers mogelijkheden voor proefstallen met dichte vloeren (eventueel met rubber bekleed). Maak uw lange termijn plan!

Swaans G6_resize

Gerelateerde artikelen